KURSIST LOGIN:Glemt password?

Alle læger i en almenmedicinsk hoveduddannelsesstilling skal gennemføre det obligatoriske kursus i forskningstræning. Undtaget er de læger, der er indskrevet som ph.d.-studerende ved et sundhedsvidenskabeligt fakultet, har en ph.d., doktorgrad eller tilsvarende. Er du i tvivl, om du kan få dispensation for gennemførelse af kurset, skal du kontakte kursusleder for forskningstræningen Torben Dybdahl (tdybdahl@health.sdu.dk)

Hvornår i uddannelsen?

Forskningstræningen har en samlet varighed på 20 dage og er opdelt i to moduler. Et grundkursus, som ligger i fase 1, og et specialespecifikt opfølgningskursus, som ligger i starten af fase 2 (heraf 3 dage i 5. sygehusansættelse). Begge moduler skal altid gennemføres under ansættelse i et hoveduddannelsesforløb.

Grundkursus 1: er det obligatoriske forskningstræningskursus, som er fælles for læger i hoveduddannelsesforløb inden for alle specialer. I kurset kombineres tilstedeværelsesundervisning (en dag på kursuscenter i Middelfart) med forskellige netbaserede aktiviteter. Kurset er placeret i fase 1 jf. aktivitetsoversigten på Videreuddannelsens hjemmeside.
Kurset har et samlet omfang svarende til tre kursusdage. Kurset udbydes af SDU og man er selv ansvarlig for at tilmelde sig via SDU´s hjemmeside. Det er en forudsætning for optagelse på det specialespecifikke opfølgningskursus at grundkursus 1 er gennemført og godkendt i kursistens logbog.

Det specialespecifikke opfølgningskursus: Her bygges videre på de kompetencer, kursisterne har opnået på grundkurset. Kursisterne skal på kurset formulere en problemstilling, der leder til et forskningsspørgsmål. De skal udarbejde en projektbeskrivelse, der kan give svar på spørgsmålet, udfærdige en rapport og præsentere den mundtligt på kursets sidste dag. Der arbejdes i grupper på mindst 2 og max 3. Kurset har et samlet omfang svarende til sytten kursusdage afviklet over cirka fire måneder. Syv dage med tilstedeværelse på Forskningsenheden (J.B. Winsløws Vej 9 B, 5000 Odense C) og 10 dage reserveret til selvstændigt arbejde. Der afvikles to kurser om året.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Det specialespecifikke forskningstræningskursus er placeret omkring starten af ansættelsen som praksisamanuensis i fase 2. Alle, som gennemfører et hoveduddannelsesforløb i specialeuddannelsen for almen medicin, får automatisk besked om, at de skal på forskningstræningskursus. Orlov, barsel etc. kan betyde, at din fase 2 er forskubbet, og at du som følge deraf skal på et andet hold end oprindelig planlagt. Har du holdt orlov, barsel eller haft andet fravær, som har forskubbet din fase 2, skal du derfor give besked til kursussekretær Marianne Risager (mrisager@health.sdu.dk) som så placerer dig på et andet hold. Du kan IKKE tilmelde dig elektronisk over internettet.

Datoer og indhold annonceres for hvert kursus her på siden

Hvad er formålet med kurset?

Forskningstræningsmodulet skal sammen med den kliniske uddannelse og den øvrige teoretiske uddannelse bibringe lægen kompetencer inden for akademikerrollen, som beskrevet i Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i almen medicin - specifikt drejer det sig om følgende mål:

  • mål nr. 37: Kvalitetsudvikling og forskning
  • mål nr. 38: Teoretiske forståelsesrammer
  • mål nr. 39: Kritisk refleksion
  • mål nr. 41: Forholde sig til viden
  • mål nr. 42: Udvikling af klinisk praksis

Forskningstræning går grundlæggende ud på, at alle speciallæger opnår kompetencer indenfor at:

  • Formulere en problemstilling med udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis indenfor eget speciale og påvise tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen 
  • Gennemføre en systematisk søgning i forskningslitteraturen til at belyse den valgte problemstilling
  • Fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk vurdering af etableret praksis
  • Vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af at ændre praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved litteraturgennemgangen 
  • Formidle resultatet af litteraturgennemgangen samt eventuelle øvrige overvejelser

Hvor kan jeg læse mere?

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444

 

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign