KURSIST LOGIN:Glemt password?

Denne skabelon beskriver overordnet indholdet af den protokol, der i samarbejde med projektvejlederen skal udformes ved starten af projektarbejdet

Protokollen vedlægges den færdige opgave som bilag

Protokollen skal være kortfattet og præcis og virke som en arbejdsplan for gruppen. Den skal derfor ikke fylde mere end højst 2-3 sider

Disposition for forskningsprotokol

Formålet med forskningsprotokollen er at give det store overblik over forskningsprojektet. Uden at være for detaljeret, skal protokollen dog stadig give fyldestgørende information om meningen med projektet og dets gennemførlighed. Skrivningen af forskningsprotokollen giver dig samtidig muligheden for at gennemtænke mange vigtige praktiske forhold ved projektet.

 

Titel: Projektet skal have en kortfattet og præcis titel

Ideì eller forskningsspørgsmål: Her skrives idéen eller forskningsspørgsmålet så præcist, som det kan lade sig gøre. Det skal svare til det, som vil blive besvaret med projektet.

Baggrund: Her gøres kort rede for hvorfor forskningsspørgsmålet er relevant at stille, altså̊ i hvilken overordnet problemstilling forskningsspørgsmålet indgår, hvorfor det er vigtigt at forsøge at besvare forskningsspørgsmålet (perspektiverne). Må gerne suppleres med enkelte referencer til litteratur.

Formål: Her laves et eller flere meget simple og præcise formål med projektet. Formål skal sikre at forskningsspørgsmålet kan besvares.

Materiale og metode: Her laves en beskrivelse af hvordan man vil søge at opfylde formålet. Man beskriver præcist hvordan og i hvilken rækkefølge. Det kan være et litteraturstudie hvor man vil beskrive hvordan man vil finde litteraturen, hvilken litteratur der er relevant, hvordan man vil vurdere den og hvordan man vil syntetisere. Hvis man vil indsamle data, skal dette beskrives i detaljer (register, journaler, interview, hvem kan indgå, hvem skal ikke indgå), hvordan skal data behandles

Tidsplan, aftaler, opgaver og projektgruppe: Her laves en arbejdsplan med opgavefordeling, tidsplan og angivelse af hvem der laver projektet og hvilke dele. Hvem er der eller hvem skal der laves aftaler med, hvem er vejleder

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign